Gajf - czyli dużo gadania o nikim

Temat: URLOP
" />Kodeks pracy Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Stan prawny: 1 lutego 2005r. Dział siódmy Urlopy pracownicze Rozdzial I - Urlopy wypoczynkowe Art. 163. § 1. (93) Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672. § 11. (94) Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich ... u danego pracodawcy. ----------------------------------------------------------------------------------------------- http://kodeks-pracy.ovh.org/index1.html
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=345Temat: Zaległy urlop
" />Bardzo proszę o poradę. Posiadam kilkanaście dni zaległego urlopu z 2007 roku. Art. 168 kodeksu pracy mówi, że "urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672". Równocześnie urlop jest uprawnieniem pracownika i zastanawiam się, czy pracodawca może przymusowo wysłać...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=44690


Temat: urlop na żądanie
" />Źródło: Monitor prawa pracy i Ubezpieczeń Nr 013/2005 z dnia 2005-07-01:-----------------------------------------Urlop na żądanie a wniosek urlopowy________________________________ Pracownik wystąpił telefonicznie o udzielenie urlopu na żądanie na pół godziny przed rozpoczęciem pracy. ... urlopu na żądanie powinno być jednak rejestrowane w celu kontrolowania limitu wypoczynku udzielonego w tym trybie oraz zamieszczenia prawidłowej informacji na temat wykorzystania tego urlopu w świadectwie pracy, w przypadku rozwiązania umowy o pracę. W tym celu wystarczy odnotowywanie wykorzystania takiego urlopu np. na liście obecności lub w karcie ewidencji czasu pracy. Pracodawca może również wprowadzić w zakładzie pracy specjalne formularze wypełniane ... pozostawienie czterech dni urlopu wypoczynkowego do wyłącznego uznania pracownika. Nie są one ujmowane w planie urlopów ani w ustaleniach między stronami stosunku pracy co do terminu wykorzystania urlopu. Pracodawca jest zobowiązany ... ulega zmniejszeniu pozostała część przysługująca mu w danym roku kalendarzowym. • art. 1672 Kodeksu pracy. Marcin Kowal specjalista w zakresie prawa pracy.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=27457


Temat: urlop radcy prawnego
" />Jeszcze raz wklejam bo cos się urwało.Monitor prawa pracy i ubezpieczeń 9/2004 z dnia 01.05.2004 (str. 16) Jaki urlop dla radcy prawnego? PROBLEM W urzędzie gminy zatrudniamy radcę na 1/2 etatu. Zgodnie z umową świadczy on pracę w siedzibie urzędu we wtorek przez 8 godzin. Resztę czasu przeznacza na załatwianie spraw w sądach i urzędach. Przysługuje mu urlop w wymiarze 13 dni. Czy udzielać mu urlopu jedynie na dzień jego obecności w firmie? Jak udzielić mu urlopu na żądanie? RADA Czas pracy radcy prawnego obejmuje czas wykonywania pracy w siedzibie firmy oraz poza nią, np. w sądzie. Wobec tego radcy należy udzielić urlopu na czas wykonywania pracy w firmie i poza jej siedzibą. Analogicznie należy udzielać urlopu na żądanie. Urlopu udziela się tylko w dni, w które radca pracuje. UZASADNIENIE Do czasu pracy radcy prawnego, oprócz wykonywania czynności w siedzibie firmy, w której jest zatrudniony, wlicza się również czas niezbędny do załatwiania spraw poza ... dniami pracy i zgodnie z dobowym wymiarem czasu pracy pracownika w danym dniu. Wobec tego radcy prawnemu należy udzielić urlopu nie tylko na dzień jego pracy w siedzibie firmy, ale również na pozostałe dni w wymiarze czasu pracy w tych dniach. Tak samo postępujemy przy udzielaniu urlopu na żądanie. Przykład Radca prawny zatrudniony na 1/2 etatu pracuje we wtorek 8 godzin i w środę 4 godziny w urzędzie oraz w piątki przez 8 godzin poza urzędem. Przysługuje mu proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy 13 dni urlopu. Jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy, a więc radca ma prawo do 104 godzin urlopu. Pracownik występuje w środę o udzielenie 2 dni urlopu na żądanie. Urlopu należy mu udzielić na środę w wymiarze 4 godzin i na piątek w wymiarze 8 godzin (czwartek nie jest dla niego dniem pracy). W ten sposób radca prawny wykorzysta 12 godzin ze 104 godzin przysługującego mu wymiaru urlopu, i będzie miał jeszcze dwukrotnie możliwość wykorzystania urlopu na żądanie. Ważne Bez względu na wymiar czasu pracy określony w umowie o pracę radca prawny powinien przebywać w firmie, w której jest zatrudniony, co najmniej 2/5 swojego wymiaru czasu pracy. Jeśli zatem radca jest zatrudniony na 1/2 etatu (a więc 20 godzin tygodniowo), powinien przebywać w miejscu zatrudnienia co najmniej 8 godzin. Podstawa prawna: • art. 18 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (DzU z 2002 r. nr 123, poz. 1059), • art. 154, art. 1542, art. 1672 Kodeksu pracy.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=26676


Temat: Jolpod - Urlop na żądanie ???
2 brzmi: "Pracownik zgłasza pracodawcy żądanie udzielenia urlopu na żądane w czasie umożliwiającym pracodawcy prawidłowe zorganizowanie procesu pracy, w miarę możliwości przed godziną, o której powinien przystąpić do pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy." Ust. 3 brzmi: "Biorąc pod uwagę specyfikę i wymagania prowadzonej przez pracodawcę działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, pracownicy powinni korzystać z urlopu na żądanie jedynie w taki sposób, aby nie powodowało to zakłóceń w organizacji pracy." Pkt 4 brzmi: "Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, pracownik powinien dokonać osobiście lub telefonicznie swojemu bezpośredniemu przełożonemu. Po ... K.p. i art. mówiącego: "Art. 1672. (118) Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik ... pracownika) zapisy w Regulaminie Pracy? Z zapisu art. 1672 K.p. wynika, że ustawodawca zdecydował się na to, aby pracownik mógł zaburzyć rytm organizacji pracy tylko 4 razy w roku kalendarzowym, dlatego, ... zgody" na urlop na żądanie, jeżeli pracownik spełni przesłanki z art. 1672 K.p., bez względu na to dla jakich celów w rzeczywistości ten urlop jest brany a także bez względu na ... urlopu pracownik nie może z niego skorzystać, jest moim zdaniem nieprawdziwe. Istotą urlopu na żądanie, jak wynika z projektu nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzającego art. 1672 (por. projekt ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 135, poz. 1146,) było niewątpliwie zagwarantowanie pracownikom możliwości skutecznego skorzystania z 4 dni wolnych od pracy w roku kalendarzowym, dla dowolnych bliżej niesprecyzowanych potrzeb, chociaż ustawodawca zmierzał do tego, aby pracownik mógł załatwić swoje osobiste sprawy. Ustawodawca w Kodeksie Pracy nie przewiduje jakichkolwiek możliwości nie udzielenia przez pracodawcę urlopu wypoczynkowego na żądanie. Ustawodawca tworząc instytucję urlopu na żądanie musiał uwzględnić owo ryzyko dezorganizujące pracę pracodawcy, bo inaczej takiego rozwiązania nie uchwaliłby. Związki zawodowe w moim zakładzie całkowicie popierają wprowadzone zmiany, twierdząc, że "w tak dużym zakładzie pracy nie może być mowy o takim sobie wybieraniu urlopów, bo co by było gdyby naraz większa liczba osób zażyczyła sobie...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=314


Temat: Jak korzystać z urlopu na żądanie
Czy naprawdę bez obaw mogę nie przyjść do pracy, kiedy chcę? Urlop wypoczynkowy na żądanie stanowi szczególne uprawnienie pracownika. Według art. 1672 kodeksu pracy firma jest obowiązana udzielić mu na żądanie ... (20 lub 26 dni), ani od liczby lat przepracowanych w firmie. Urlopu tego udziela się również osobom podejmującym pierwszą w życiu pracę, pod warunkiem że w dniu zgłoszenia żądania uzyskały już prawo do urlopu (w praktyce jeden dzień już po pierwszym miesiącu pracy). Jak zgłaszać Dużym problemem w interpretacji przepisów dotyczących urlopu na żądanie jest kwestia terminu zgłoszenia żądania. Zgodnie z regulacją ... czy pojawi się w firmie, gdyż taka możliwość dezorganizuje proces pracy, uniemożliwiając zorganizowanie zastępstwa za nieobecnego. Pojawiają się jednak opinie, które uznają ten pogląd za sprzeczny z kodeksem, skoro mowa w ... można w ciągu całego dnia, a nie tylko w momencie, w którym praca w zakładzie się rozpoczyna. Ponieważ z art. 1672 k.p. nie wynika, w jakiej formie takie żądanie może być ... rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Z drugiej jednak strony mamy wyrok Sądu Najwyższy z 2005 r. (sygn. II PK 197/04), zgodnie z którym nieobecność w pracy po zgłoszeniu żądania udzielenia urlopu, na które pracodawca nie udzielił odpowiedzi, nie uzasadnia rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 k.p. Źródło
Źródło: gadaczka.pl/viewtopic.php?t=679


Temat: wynagrodzenie i urlop dla pracownika
na zadanie w roku kalendarzowym, niezaleznie od liczby pracodawców, z którymi pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy. PRZYKLADZalózmy, ze 1 maja 2003 r. przyjmujesz do pracy pracownika. U poprzedniego ... pracownikowi tylko jednego dnia urlopu wypoczynkowego na zadanie, poniewaz w 2003 r. pracownik wykorzystal juz 3 pozostale dni urlopu wypoczynkowego na zadanie. Poprzedni pracodawca powinien w informacjach dodatkowych w swiadectwie pracy ... tylko urlop na krótka niedyspozycje i taka nazwa nie posluguje sie Kodeks pracy. Jesli Twój pracownik bedzie mial, np. problemy rodzinne i nie bedzie mógl przyjsc do pracy, jego samopoczucie bedzie ... 2003 r. otrzymuje zwolnienie lekarskie na 5 dni. Za pierwszy dzien nieobecnosci w pracy, wskutek krótkiej choroby trwajacej nie dluzej niz 6 dni pracownik nie otrzyma wynagrodzenia chorobowego. Od 1 stycznia 2003 r. bowiem nie bedziesz musial wyplacac pracownikowi wynagrodzenia chorobowego za pierwszy dzien kazdego okresu niezdolnosci do pracy wskutek choroby trwajacej nie dluzej niz 6 dni. Dlatego pracownik wystepuje do Ciebie ... r., poniewaz jego niezdolnosc do pracy wskutek choroby bedzie trwala tylko 4 dni (a wiec nie dluzej niz 6 dni), a 12 lutego 2003 r. bedzie pierwszym dniem nieobecnosci w pracy wskutek choroby. Podstawa prawna: art. 92 § 11, art. 97 § 2 zd. 2, art. 163 § 1 zd. 3, art. 1672, art. 1673Kodeksu pracy
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=783
Szablon by Sliffka (© Gajf - czyli dużo gadania o nikim)